Telefon
+48 503 802 203
Adres mailowy
biuro@nieruchomoscikancelaria.com
Godziny pracy
08:00-20:00

Skarga na czynności komornika (art. 767 k.p.c.) jest podstawowym środkiem zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym. Obecnie komornik ma obowiązek doręczyć wzór skargi dłużnikowi przy pierwszej czynności egzekucyjnej.

Do kogo należy wnieść skargę?

Skargę wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę komornika. Przykład: jeżeli komornik x ma siedzibę przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi skargę należy wnieść do tego sądu. Skargę składa się jednak za pośrednictwem komornika sądowego, który może skargę uwzględnić we własnym zakresie lub przekazać ją wraz z aktami do rozpoznania sądowi (tzn. w skardze wskazuje się jako adresata właściwy sąd, natomiast dostarczyć ją należy do komornika sądowego).

Na jakie czynności przysługuje skarga?

Zgodnie z art. 804 k.p.c. organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Tym samym skargą na czynności komornika można skutecznie zaskarżyć naruszenie prawa formalnego, tj. takie czynności, co do których komornik nie był upoważniony lub takie, co do których przepis nakazywał komornikowi określone działanie a komornik go nie wykonał (np. naliczenia prawidłowych odsetek wyceny zajętych ruchomości lub nieruchomości, kosztów postępowania egzekucyjnego itp.). Skargą na czynności komornika nie można natomiast zaskarżyć czynności materialnoprawnych, czyli takich których nie może ocenić komornik, ponieważ stanowiły przedmiot oceny sądu (np. przedawnienie roszczenia, zasadność istnienia roszczenia, wysokość długu).

Kto może złożyć skargę na czynności komornika?

Skargę może złożyć strona (dłużnik oraz wierzyciel) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Jakie są warunki formalne złożenia skargi?

Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego czyli powinna zawierać datę wniesienia pisma, nazwy i adresy stron, sygnaturę akt egzekucyjnych, oznaczenie komornika. W skardze należy także określić zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem. Skarga może być również wniesiona na urzędowym formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/

Jaki jest termin wniesienia i koszt skargi na czynności komornika?

Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia dokonania czynności, gdy strona lub osoba, której prawo zostało przez czynność komornika naruszone bądź zagrożone, była przy czynności obecna lub była o jej terminie zawiadomiona. W innych przypadkach skargę wnosi się od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności. Natomiast skargę na zaniechanie przez komornika dokonania czynności wnosi się w terminie tygodniowym od dnia, w którym skarżący dowiedział się, że czynność miała być dokonana. Koszt wniesienia skargi to 50 zł. Opłatę tę uiszcza się w znaczkach sądowych.

Jakie czynności podejmuje sąd po otrzymaniu skargi?

Sąd może skargę oddalić lub ją uwzględnić w drodze postanowienia. Jeżeli sąd uwzględni skargę wówczas może uchylić zaskarżone czynności lub zobowiązać komornika do podjęcia lub zaniechania określonych działań. Na postanowienie sądu kończącego postępowanie w sprawie stronom oraz komornikowi przysługuje zażalenie.

Related Posts