Telefon
+48 503 802 203
Adres mailowy
biuro@nieruchomoscikancelaria.com
Godziny pracy
08:00-20:00

Kolejne ułatwienie dla konsumentów – komornik bada przedawnienie roszczenia

Przedawnienie roszczeń pozostaje w sferze zainteresowań ustawodawców od dłuższego czas. W dniu 9 lipca 2018 r. nastąpiły pierwsze istotne zmiany na korzyść konsumentów w kodeksie cywilnym w zakresie poruszanej problematyki. Dotyczyły one skrócenia okresu przedawnienia roszczeń (termin podstawowy z dziesięciu lat na sześć lat oraz sposób liczenia biegu przedawnienia na ostatni dzień kalendarzowy). Dodatkowym udogodnieniem dla konsumentów jest także dodanie art. 1171 k.c., który poszerza obowiązki sądu o badanie z urzędu czy roszczenie uległo przedawnieniu. Tym samym zbędnym staje się podnoszenie przez dłużnika zarzutu przedawnienia. Jednakże nie tylko kodeks cywilny uległ modyfikacjom mającym na celu wprowadzenie znacznych ułatwień dla dłużnika.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. zmianie uległ art. 804 k.p.c. poprzez wprowadzenie paragrafu drugiego „§2. Jeżeli z treści tytułu wykonawczego wynika, że termin przedawnienia dochodzonego roszczenia upłynął, a wierzyciel nie przedłożył dokumentu, o którym mowa w art. 797 § 11, organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.” Komornik sądowy jako sądowy organ egzekucyjny jest tylko pewnego rodzaju narzędziem w rękach wierzyciela, zobowiązanym do wykonywania orzeczeń sądu w drodze przymusu. Do tej pory, w myśl paragrafu pierwszego wyżej wskazanego artykułu komornik nie badał, a wręcz ustawa zabraniała mu badanie zasadności i wymagalności roszczenia objętego tytułem wykonawczym. Komornik sądowy co do zasady ma być organem niezawisłym i bezstronnym. Jednakże to nie oznacza, iż jest on zwolniony z odpowiedzialności za badanie tytułu wykonawczego pod względem formalnym. Zmiana wprowadzona w kodeksie postępowania cywilnego zwiększyła zakres obowiązków komornika, a także wywołuje poważne skutki dla stron postępowania.

Z uwagi na fakt przymusu badania terminu przedawnienia przez organ egzekucyjny, zwiększona została ochrona dłużników przed wierzycielami chcącymi dochodzić przedawnionych roszczeń środkami przymusu. W sytuacji gdy komornik sądowy otrzymując wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym, z którego wynika, iż roszczenie zostało przedawnione, odmawia wszczęcia egzekucji. Na postanowienie komornika w zakresie odmowy wszczęcia egzekucji wierzycielowi przysługuje zażalenie, które składa się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. W przypadku gdy tytuł wykonawczy uległ przedawnieniu, natomiast wierzyciel posiada niebudzący wątpliwości dowód, iż bieg przedawnienia uległ przerwaniu, jest on zobowiązany go przedłożyć wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oraz tytułem wykonawczym.

Wprowadzenie powyższych zmian zwiększa ochronę konsumentów przed wierzycielami chcącymi dochodzić swoich roszczeń po okresie wymagalności roszczenia. Wielokrotnie dłużnik dowiaduje się o postępowaniu egzekucyjnym dopiero z chwilą dokonania zajęcia lub potrącenia środków (np. z rachunku bankowego) przez Komornika.

Zdarza się, że środki zostały potrącone na depozyt lub przekazane do wierzyciela przed zawieszeniem egzekucji z uwagi na powództwo przeciwegzekucyjne. Nowe zmiany dotyczące postępowania egzekucyjnego spowodują, iż dłużnik nie będzie musiał toczyć z wierzycielem przed sądem wielomiesięcznej batalii o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Related Posts